Husordensregler

Vedtatt på sameiermøtet 16.11.1983 og følgende punkter 3, 6, og 8 justert på styremøte 29.05.89.

Punkt 9 justert på sameiermøte 23.04.97
Indre orden

§ 1 Sameier plikter å ta vare på sin leilighet, samt andre rom som hører inn under seksjonen, slik at verdien ikke forringes – jfr. Vedtektenes § 6

§ 2 Det henstilles til sameierne å vise omtanke for sine naboer. Spesielt gjelder dette støyende virksomhet. Følgende regler tilstrebes:

· Musikkøvelser, må ikke drives i tiden kl. 16.00 – 18.00 og etter kl. 22.00

· Radio, TV, musikkanlegg brukes med varsomhet i de samme tidsrom. Spesielt vises omtanke i den varme årstid når vinduene står åpne.

· Selskapelighet som kan medføre støy, henlegges fortrinnsvis til lørdag, og det er god folkeskikk å orientere sine mest utsatte naboer på forhånd.

· Støyende arbeid, bruk av vaskemaskiner, oppussing etc. søkes unngått i tiden kl. 16.00 – 18.00, etter kl. 22.00 samt på søn- og helligdager.
Ytre orden

§ 3 Hensetting av husgeråd (møbler, komfyr etc.) i fellesrom er ikke tillatt.

§ 4 Ganger og trapper holdes fri for sykler, barnevogner etc. Syklene settes i sykkelstativ eller på anvist sted i kjeller. Sykler som er innsatt for vinteren merkes med navn og adresse.

§ 5 Biler parkeres fortrinnsvis i garasje, på sameiets parkeringsplasser eller langs Neptunveien. Parkeringsplassene søkes utnyttet så godt som mulig. Avskiltede biler eller tilhengere av enhver art, tillates ikke plassert på sameiets område.

§ 6 Kjøring / parkering med bil, motorsykkel og rullebrett (skatebord) er ikke tillatt på sameiets gang- og kjøreveier. Unntatt er atkomstveiene til Hesteskoen 10/12 og til Neptunveien 23/25 hvor nødvendig kjøring – ikke parkering – kan tillates i tidsrommet kl. 07.00 – 22.00. Mopeder skal leies på gangveiene. Unødvendig rusing av motor eller tuting må unngås.

§ 7 Ganger og trapper i blokkene vaskes (støvsuges) 2 ganger pr. uke (onsdag og lørdag). Sameierne vasker gangen i den etasjen de bor, samt trappen nedenfor. Hovedregelen er at man vasker hver sin uke, men man kan gjerne avtale andre ordninger.

§ 8 Alt søppel pakkes forsvarlig før det kastes i søppelkasse. Pappesker, melkekartonger og lignende presses sammen.

§ 9 Med unntak av sengetøy er det ikke tillatt å riste eller banke tøy fra vinduet. Risting av sengetøy er bare tillatt nr tilstøtende vinduer / dører er lukket og det for øvrig ikke befinner seg personer rett nedenfor. De oppsatte tørkestativer må benyttes. Klesvask og andre gjenstander som skjemmer fasaden, må ikke plasseres i åpne vinduer. Heller ikke må det trekkes spesielle snorer for klesvask og lufting. Tøy skal ikke henge ute på søn- og helligdager.

§ 10 I kjelleroppgang er bruk av bart lys forbudt. Enhver plikter å bruke kjellerbod på en slik måte at skade ikke påføres bygningen eller naboens eiendeler. Lufting både sommer og vinter må skje på betryggende måte.

§ 11 Sameierne plikter å verne om plener, beplantning og andre anlegg. Papir og lignende må ikke kastes utover. Fuglemating må ikke utføres hvis det er til sjenanse.

§ 12 Etter kl. 22.00 skal ytterdøren i blokkene være låst. Innerste kjeller skal alltid være låst. Det henstilles til sameierne å være behjelpelig med dette.

§ 13 Dyrehold er tillatt, men det krever særlig omtanke av eierne. Lufting bør fortrinnsvis skje på Engebråtenjordet. Etterlatenskaper må fjernes fra området. Ved utendørs lufting av hund må særlig omtanke utvises.

Vis hensyn

Retningslinjer for felling av og skjøtsel av trær på EBS fellesareal.

1. Retningslinjene skal utfylle EBS vedtekter og ved evt. tvil om tolkning, rettigheter, ansvar mv., går vedtektenes bestemmelser foran disse retningslinjene.
2. Sameiere som har ansvaret for tilliggende uteareal, jf. vedtektenes § 5, har løpende ansvar for beskjæring og annet nødvendig vedlikehold av eksisterende trær på nevnte areal. Styret kan pålegge den enkelte sameier å vedlikeholde eller beskjære treet eller trærne hvis styret vurderer det slik at treet eller trærne er til sjenanse for tilliggende seksjoner.
3. All felling av trær på sameiets fellesareal skal forelegges styret som avgjør om treet eller trærne skal felles.
4. Hvis en sameier eller styret ønsker å felle ett eller flere trær på sameiets areal, skal saken behandles av styret med grunnlag i skriftlig dokumentasjon på at alle tilliggende seksjoner er varslet sammen med innkomne uttalelser fra disse. Styret avgjør på fritt grunnlag om treet eller trærne skal felles, og det kreves ikke flertall fra den enkelte bygning el.l.

Dersom det kreves at fem eller flere trær skal felles, skal enten alle i tilliggende seksjoner godkjenne dette eller så må saken må behandles på sameiemøte.
5. Ved felling av trær skal styret alltid vurdere om det er naturlig å erstatte treet eller trærne med å plante nye trær, busker el.l.